Harlem Shake Parody

http://www.youtube.com/watch?v=Xvd4rnMZyGI

A lego variant of the harlem shake.

Created By: ABNProds